Kategorie

BARI CEILING - HB12015

 

BARI CEILING - HB12015

Polecamy

  • LARISA PENDANT U

 

Larisa Pendant U
  • LARISA STANDARD

 

Larisa Standard
  • VOLOS CEILING

 

Larisa Ceiling
  • VOLOS WALL

 

Larisa Ceiling
  • HB MAX-T RGBWW

 

Linia HB MAX-T RGBWW
  • HB MAX-T CW-WW

 

Linia HB MAX-T CW-WW
  • HB MIX-T CW-WW

 

Linia HB MIX-T CW-WW
  • HB MIX-S CW-WW

 

Linia HB MIX-S CW-WW

Warunki Gwarancji

 

1. Sprzedający – HOLDBOX  udziela Nabywcy gwarancji na sprzedawane przez siebie produkty, licząc od dnia wystawienia Faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż.

2. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne części lub całego urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady ukryte powstałe wskutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych.

3. Gwarancja nie obejmuje zużycia produktów w wyniku eksploatacji, jej uszkodzeń spowodowanych: niewłaściwym transportem, niewłaściwym montażem, niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwym zasileniem lub zmianami konstrukcyjnymi oraz naprawami przez nieupoważnione osoby (personel posiadający niezbędne uprawnienia).

4. Gwarancja nie obejmuje elementów zużywających się np. źródeł światła, starterów, pakietów akumulatorów etc.

5. Towary objęte gwarancją muszą być eksploatowane w warunkach i w sposób zgodny z przeznaczeniem..

6. Nabywca zobowiązany jest zgłosić reklamację do firmy HOLDBOX  na zasadach określonych w dokumencie „Procedura reklamacji"

7. Termin wykonania zobowiązania gwarancyjnego wynosi 30 dni licząc od dnia dostarczenia towaru, na koszt własny Kupującego, do siedziby Sprzedającego. Firma HOLDBOX zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w szczególnych, uzasadnionych przypadkach. O wydłużeniu terminu Gwarant zobowiązany jest poinformować Kupującego w formie pisemnej. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.

8. W ramach gwarancji Sprzedający może dokonać w/g własnej decyzji nieodpłatnej naprawy, lub wymiany na wolne od wad, wszystkich produktów podlegających gwarancji, które zostaną uznane i potwierdzone przez Sprzedającego jako wadliwe.  Sprzedający może również zwrócić Nabywcy zapłaconą kwotę, jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona (przewyższa wartość towaru).

9. W przypadku zasadnej reklamacji Sprzedający pokryje koszty zwrotnego dostarczenia towaru do siedziby Nabywcy. Sprzedający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wymianą uszkodzonych towarów.

10. W przypadku bezzasadnej reklamacji wszelkie koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem ponosi Nabywca. W szczególności Nabywca zobowiązany jest pokryć stosownie do sposobu realizacji reklamacji koszty transportu, koszty materiałowe,  oraz czasu pracy serwisantów w/g indywidualnych stawek Sprzedającego. Nabywca zobowiązuje się uregulować w/w. należności w oparciu o stosowną Fakturę Vat wystawioną przez Sprzedającego.

11. Postępowanie reklamacyjne kończy się sporządzeniem protokołu reklamacyjnego przez firmę HOLDBOX w terminie 30 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.