Kategorie

BARI CEILING - HB12015

 

BARI CEILING - HB12015

Polecamy

 • LARISA PENDANT U

 

Larisa Pendant U
 • LARISA STANDARD

 

Larisa Standard
 • VOLOS CEILING

 

Larisa Ceiling
 • VOLOS WALL

 

Larisa Ceiling
 • HB MAX-T RGBWW

 

Linia HB MAX-T RGBWW
 • HB MAX-T CW-WW

 

Linia HB MAX-T CW-WW
 • HB MIX-T CW-WW

 

Linia HB MIX-T CW-WW
 • HB MIX-S CW-WW

 

Linia HB MIX-S CW-WW

Ogólne Warunki Sprzedaży

Definicje

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) – niniejszy dokument, którego postanowienia stosuje się w zakresie współpracy handlowej HOLDBOX z Klientami
 2. SprzedawcaHOLDBOX  FRĄCZKIEWICZ S.J.  z siedzibą w 96-321 Żabia Wola, Bieniewiec, Katowicka 11 zwany dalej w skrócie HOLDBOX.
 3. Umowa - w zakresie sprzedaży i dystrybucji produktów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, regulująca wraz z niniejszymi OWS zasady współpracy handlowej.
 4. Produkty – artykuły oświetleniowe i elektryczne stanowiące ofertę Sprzedawcy.
 5. Oferta – aktualna oferta handlowa Sprzedawcy zamieszczona w cenniku firmowym, na stronie internetowej www.holdbox.eu lub innych oficjalnych materiałach marketingowych, zawierająca wyszczególnienie i opis produktów. Oferta firmy HOLDBOX nie jest ofertą w rozumieniu przepisów KC i jest wyłącznie ofertą o charakterze informacyjnym.

Postanowienia ogólne

 1. Dostawy i sprzedaż Produktów dokonywane przez Sprzedawcę na rzecz Klienta podlegają przepisom polskiego prawa, zasadom określonym w OWS oraz w Umowie (o ile ta została zawarta z Klientem).
 2. Wszelkie postanowienia odmienne od zawartych w OWS i Umowie oraz dodatkowe ustalenia dokonane pomiędzy Sprzedawcą a Klientem muszą zostać potwierdzone pisemnie pod rygorem ich nieważności. W szczególności wyłączone jest akceptowanie jakichkolwiek „Ogólnych Warunków Zakupów” strony kupującej, lub innych warunków i dokumentów o podobnym charakterze poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub tez jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki.
 3. Zasady zawarte w niniejszych OWS uznaje się za przyjęte w momencie, gdy Klient akceptuje Ofertę poprzez złożenie zamówienia lub poprzez podpisanie Umowy.
 4. OWS dostępne są w siedzibie Sprzedawcy i przedkładane do wiadomości Klienta, jako załącznik do Umowy. Ponadto dostępne są na stronach serwisu internetowego www.holdbox.eu
 5. Jeżeli Klient pozostaje w stałych kontaktach handlowych ze Sprzedawcą zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu korespondencyjnego. Brak takiego zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub w Umowie uważane są za skuteczne.
 6. Strony wyłączają postanowienia tytułu XI działu II kodeksu cywilnego ( rękojmia za wady ).

Oferta i ceny

 1. Sprzedawca sprzedaje a Klient nabywa Produkty według podstawowych cen katalogowych zawartych w cennikach lub okresowych cenach promocyjnych.
 2. Udzielanie upustów od cen katalogowych zostaje ustalone w Umowie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym lub w Ofercie złożonej przez Sprzedającego.
 3. Dane opisowe, fotografie, wagi, wskaźniki zużycia, trwałości i wydajności umieszczane w oficjalnych materiałach marketingowych HOLDBOX, w tym na stronach witryny internetowej www.holdbox.eu oraz w katalogu produktów są danymi przybliżonymi i mają charakter wyłącznie poglądowy.

Sprzedaż i dostawa

 1. Umowy sprzedaży Produktów będą zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Klientem poprzez składanie zamówień przez Klienta za pośrednictwem: faksu, poczty e-mail lub osobiście i potwierdzeniu przez Sprzedawcę w ten sam sposób. Zamówienia mogą być składane także za pośrednictwem serwisu internetowego www.holdbox.eu. Zamówienie powinno zawierać dokładne określenie asortymentu, ilości zamawianego towaru i być podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego warunków sprzedaży oraz dostawy. Zamówienie nie wiąże Sprzedającego, jeśli nie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego. Sprzedający nie pozostaje zobowiązany do przyjęcia i wykonania zamówienia Kupującego. Sprzedający nie pozostaje zobowiązany do realizacji zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności problemów po stronie producenta sprzedaż towarów handlowych jest utrudniona lub niemożliwa.
 3.  Towar zamawiany na indywidualne życzenia klienta nie podlega zwrotowi.
 4. Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Przedstawicieli handlowych przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa.
 5. Miejscem wykonania świadczenia przez Sprzedającego, a zatem miejscem wydania Produktów jest magazyn Sprzedającego. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy  na życzenie klienta przewóz towarów następuje za pośrednictwem firm kurierskich zleconych (po wcześniejszej akceptacji kosztów transportu przez Kupującego) przez HOLDBOX - wówczas miejscem wykonania świadczenia jest miejsce rozładunku towaru.  Kupujący zobowiązuje się  do pokrycia zaakceptowanych kosztów transportu, a refakturowanych przez Sprzedającego na podstawie Faktury VAT.
 6. Płatności Klienta na rzecz Sprzedawcy dokonywane będą wyłącznie na rachunek wskazywany przez HOLDBOX na Fakturze VAT lub też Umowie (o ile ta została zawarta z Klientem) i będą wolne od jakichkolwiek kosztów transferu pieniądza oraz innych obciążeń.
 7. Wystawiona faktura VAT jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.
 8. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego
 9. W przypadku reklamacji ilościowych wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu przez firmę kurierską konieczne jest umieszczenie przez Klienta stosownej adnotacji na liście przewozowym firmy kurierskiej oraz wypełnienie druku zgłoszenia reklamacyjnego HOLDBOX informującego o rodzaju szkody w zakupionych produktach (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Klient zobowiązany jest każdorazowo do szczegółowej kontroli dostawy jeżeli transportowe zabezpieczenie produktów będzie nosiło jakiekolwiek ślady naruszenia. Adnotacja Klienta dotycząca uszkodzeń umieszczona musi być na liście przewozowym wyłącznie w momencie odbioru towaru, oraz musi koniecznie zostać potwierdzona podpisem przez kuriera firmy przewozowej, który dostawę zrealizował. W przypadku braku takiej adnotacji towar uznaje się za zgodny ze specyfikacją ilościową i jakościową oraz nie podlega reklamacji. Adnotacje niepotwierdzone przez kuriera lub stworzone w terminie późniejszym nie mogą być podstawą reklamacji w firmie kurierskiej.
 10. Reklamacje jakościowe, spełniające zasady określone w dokumencie „Warunki Gwarancji”, Kupujący może zgłaszać w terminie 14 dni od daty wykrycia wady na zasadach określonych w dokumencie „Procedura reklamacji”. Brak takiego zgłoszenia w przewidzianym wyżej terminie powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji.
 11. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.                                                     
 12. Jeżeli Kupujący zalega z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedawca ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 13. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, HOLDBOX ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły.

Odpowiedzialność stron

 1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Sprzedającemu odpowiada Kupujący.
 2. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystywania produktów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowania produkcji i finalnego produktu Kupującego.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość zastosowania swoich produktów w określonych rozwiązaniach i produktach finalnych Kupującego, tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z uzgodnień miedzy stronami.
 4.  Sprzedający nie ponosi jednak w/w odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie zastosował się do wyraźnych wskazówek, zaleceń i instrukcji Sprzedającego.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem produktów dostarczonych przez Sprzedającego.
 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego, w każdym przypadku ograniczona jest do rzeczywistej szkody.
 7. Kupujący pozostaje zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego o wszelkich żądaniach odszkodowawczych mogących pozostawać w związku ze sprzedawanym towarem handlowym lub produktem wykonanym przez Kupującego lub osoby trzecie nabywające produkt od Kupującego. Brak prawidłowego zawiadomienia t.j. pisemnie w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji zwalnia Sprzedającego od odpowiedzialności odszkodowawczej w zakresie zgłoszonych roszczeń.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego a właściwym jest prawo Polskie
 2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 3. Wszelkie zapisy zawarte w niniejszych OWS mogą być uszczegóławiane i rozszerzane w umowach zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. HOLDBOX i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie rzeczowo  właściwy Sąd w Krakowie.